DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Spółka „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.inwestycjemiejskie.pl
Data publikacji strony internetowej: 7 kwietnia 2014 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 marca 2022 roku

Stan dostępności cyfrowej:

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów podmiotów publicznych.
Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości administrator strony będzie starał się to poprawić.
Serwis zawiera pliki edytowalne DOC, DOCX.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 22 marca 2022 r.
Deklarację sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Spółce „Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Spółkę,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Spółki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności w Spółce „Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” z siedzibą w Płocku:
Jolanta Chwała
tel. 24 364 19 66
email : j.chwala@inwestycjemiejskie.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do Zarządu Spółki skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

 1. Do budynku, w którym mieści się siedziba Spółki prowadzą 2 wejścia:
  – wejście główne od ulicy Bielskiej,
  – wejście od strony parkingu przynależnego do budynku.
  Wejście dla interesantów zlokalizowane jest od strony ul. Bielskiej.
  Parking nie jest parkingiem ogólnodostępnym.
 2. Biuro Spółki znajduje się na parterze budynku.
 3. Drzwi wejściowe do budynku, w którym mieści się siedziba Spółki nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Do siedziby Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W siedzibie Spółki nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W siedzibie Spółki nie są wykorzystywane informacje głosowe.
 7. W siedzibie Spółki nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 9. W siedzibie Spółki brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
 10. Przed budynkiem nie są dostępne miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Skip to content