Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.

Termin składania ofert do dnia: 10.02.2023 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2023 r. godz. 12:15

Termin związania ofertą: 30 dni

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem znajdują się pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33a663c0-a202-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Skip to content