Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.

 

UWAGA! Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (część D, ust. 9) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej. Konieczne jest zgłoszenie planowanej wizji na adres wskazany w SWZ.

 

Termin składania ofert do dnia: 04.10.2021 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 04.10.2021 r. 13:00

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem.

Skip to content