Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – II Etap

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – II Etap.

 

Termin składania ofert do dnia: 18.10.2021 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fb2827dd-7703-4bfa-81c8-d0111f479a24

Termin otwarcia ofert: 18.10.2021 12:15

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem.

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy

ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – II Etap

 

Skip to content