„Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – II Etap

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.:„Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – II Etap.

 

UWAGA! Zgodnie z pkt. 9, Części D Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej. Konieczne jest zgłoszenie planowanej wizji na adres wskazany w SWZ.

 

Termin składania ofert: 2021-08-09 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem.

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Szczegóły postępowania

SWZ

Załącznik A do Umowy OWURB

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. warunków udziału

Załącznik nr 4 – Projektowane postanownia umowy

Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna_1

Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna_2

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

 

 Poniżej znajduje się plik z informacją o wyborze oferty.

Skip to content