Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.

Ofertę przygotowaną zgodnie z treścią Formularza oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 29.04.2020 r., do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2020 r. o godzinie 14:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 528990-N-2020

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

1. SIWZ,

2. Warunki przyłączeniowe,

3. Wstępna koncepcja architektoniczno-budowlana,

4. Decyzja o warunkach zabudowy,

5. Wzór formularza oferty

 

Pytania Wykonawców

6. Pytanie do SIWZ nr 1 wraz z odpowiedzią

7. Pytanie do SIWZ nr 2 wraz odpowiedzią

8. Załącznik nr 5 w wersji edytowalnej

9. Załącznik nr 6 w wersji edytowalnej

 

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Skip to content