Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 17.06.2019 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 555301-N-2019

Poniżej załączono pliki SIWZ.

1. Dział I SIWZ

2. Dział II SIWZ

3. Umowa

4. FORMULARZ OFERTY

5. Załącznik A OWUPNI do umowy

6. Załącznik B do umowy

7. Załącznik nr 1  do Działu I SIWZ

8. Załącznik nr 2  do Działu I SIWZ

9. Załącznik nr 3  do Działu I SIWZ

10. Załącznik nr 4 do Działu I SIWZ

11. Załącznik nr 5 do Działu I SIWZ

12. Załącznik nr 6  do Działu I SIWZ

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content