Budowa drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 3 w Płocku

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 3 w Płocku”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 27.05.2019 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 546755-N-2019

Poniżej załączono pliki SIWZ oraz dokumentację techniczną. 

1. Dział I SIWZ

2. Dział II SIWZ

3. Dział III SIWZ – Umowa

4. Załącznik A do Umowy

5. Załącznik B do Umowy

6. Rzut piwnicy z zaznaczonym miejscem zawilgocenia

7. Projekt budowlany

8. Dokumentacja hydrogeologiczna

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

10. Decyzja nr 326/2018 r. z dnia 19 lipca 2018 r. – pozwolenie na budowę

11. Przedmiar robót

12. Załącznik do SIWZ I – wersja edytowalna

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o unieważnieniu

Skip to content