„Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap.

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 29.05.2019 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 538644

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. Dział I SIWZ + formularz ofertowy + załączniki

2. Dział II SIWZ

3. Dział III SIWZ – umowa na roboty wraz z załącznikami

2. Projekt budowlany

3. Projekt wykonawczy

4. STWIOR, Decyzje, Warunki

5. Przedmiary

6. Zapytanie nr 1

7. Zapytanie nr 2

8. Załącznik do zapytania nr 2

9. Zapytanie nr 3

10. Zapytanie nr 4

11. Rys. nr A.A.01 – zał. do zapytania nr 4

12. Rys. nr A.A.02 – zał. do zapytania nr 4

13. Opinia sanitarna nr PPIS/ZNS/452/28/MW/939/2018r. z dnia 19.03.2018 r. – zał. do zapytania nr 4

14. Str. 14 z opisu części IVA INSTALACJE SANITARNE – zał. do zapytania nr 4

15. Zapytanie nr 5

16. Informacja z otwarcia ofert

17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content