Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”


Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 07.11.2018 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 637837-N-2018

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. SIWZ

2. Projekt Budowlany

3. Projekt Wykonawczy

4. STWiOR

5. Przedmiary

6. Decyzje, uzgodnienia

7. Uzupełnienie treści SIWZ

8. Załącznik do uzupełnienia treści SIWZ – Formularz oferty

9. Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content