Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 08.10.2018 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 623192-N-2018

Poniżej załączono pliki SIWZ.

1. Dział I SIWZ

2. Dział II SIWZ

3. Dział III Umowa

4. Załącznik A OWUPNI

5. Załącznik B do umowy RODO

6. Załącznik nr 1 do Działu I SIWZ

7. Załącznik nr 2 do Działu I SIWZ

8. Załącznik nr 3 do Działu I SIWZ

9. Załącznik nr 4 do Działu I SIWZ

10. Załącznik nr 5 do Działu I SIWZ

11. Załącznik nr 6 do Działu I SIWZ

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content