Budowa drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 3 w Płocku

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 3 w Płocku”

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 04.10.2018 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 618654-N-2018

Poniżej załączono pliki SIWZ oraz dokumentację techniczną.

1. Dział I SIWZ

2. DZiał II SIWZ

3. Dział III – Umowa

4. Załącznik A do Umowy

5. Załącznik B do Umowy

6. Załączniki do Działu I SIWZ

7. Projekt budowlany

8. Dokumentacja hydrogeologiczna

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót

10. Decyzja nr 326/2018 r. z dnia 19 lipca 2018 r. – pozwolenie na budowę

11. Przedmiar robót

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja o unieważnieniu

Skip to content