„Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”


Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 13.09.2018 r., do godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2018 r. o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 607339-N-2018 z dnia 24.08.2018 r.

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. SIWZ

2. Projekt Budowlany

3. Projekt Wykonawczy

4. STWiOR

5. Przedmiary

6. Decyzje, uzgodnienia

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Skip to content