„Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 13.09.2018 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 607168-N-2018 z dnia 24.08.2018 r.

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. SIWZ

2. Projekt Budowlany

3. Projekt Wykonawczy

4. STWiOR, Decyzje, Warunki

5. Przedmiary

6. Zapytanie nr 1

7. Załącznik 1 do zapytania nr 1

8. Załącznik 2 do zapytania nr 1

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Unieważnienie postępowania

 
Skip to content