„Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”


Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 10.08.2018 r., do godz. 14:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 590911-N-2018

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. Dokumentacja przetargowa

2. Projekt Budowlany

3. Projekt Wykonawczy

4. STWiOR

5. Przedmiary

6. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i modyfikacja zapisów SIWZ

7. Odpowiedź na zapytanie nr 1

8. Załącznik do zapytania

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content