„Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej”

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w ramach zadania pn.: „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej”

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 10.08.2018 r., do godz. 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 591715-N-2018

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. Dokumentacja przetargowa

2. Dokumentacja projektowa – branża elektryczna

3. Dokumentacja projektowa – branża sanitarna

4. Dokumentacja projektowa – branża konstrukcyjna

5. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

6. Odpowiedź na zapytanie nr 1

7. Odpowiedź na zapytanie nr 2

8. Odpowiedź na zapytanie nr 3

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja o odrzuceniu oferty

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content