„Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock do dnia 10.08.2018 r., do godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 587259-N-2018

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową.

1. Dokumentacja przetargowa 

2. Projekt Budowlany

3. Projekt Wykonawczy

4. STWiOR, Decyzje, Warunki

5. Odpowiedź na pytanie nr 1

6. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i modyfikacja zapisów SIWZ

7. Odpowiedź na pytanie nr 2

8. Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content