OGŁOSZENIE

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000344933 z kapitałem zakładowym 32.606.600,00 złotych wniesionym w całości przez Gminę Miasto Płock, NIP 774-31-37-869, REGON 142149864

ogłasza konkurs 01/2017 na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE

pt. „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej”

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE
Obszar współpracy partnerskiej:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

1. Kryteria oceny formalnej:
Oferent złoży ofertę współpracy sporządzoną według Formularza zgłoszenia do konkursu nr 01/2017 (Załącznik nr 1), w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
Oferent jest przedsiębiorcą (przedsiębiorstwem), który pozyskał środki w ramach programu Horyzont 2020 (oferent bierze udział w projekcie programu Horyzont 2020). W celu potwierdzenie Oferent przedkłada potwierdzenie złożenia wniosku datowane do dnia 01.02.2017 r. lub potwierdzenie udziału w projekcie Programu Horyzont 2020.
Oferent musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z dnia 28.03.2017r. nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Oferent złoży wypełnione i podpisane Oświadczenia oferenta według wzoru Załącznik nr 2 do niniejszego Konkursu.
Oferent złoży wypełnione i podpisane Oświadczenia oferenta według wzoru załącznik nr 3 do niniejszego Konkursu.

2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 25 pkt):

  1. planowane zadania w ramach projektu [max 5 pkt],
  2. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze [max 5 pkt],
  3. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu [max 5 pkt].
  4. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 5 pkt],
  5. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 5 pkt].

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Lidera.
Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.
W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.
Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

3. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 26.07.2017 r. do godz. 1000. Przyjmuje się że wskazany okres 21 dni będzie liczony w dniach kalendarzowych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 9/11 09-400 Płock z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA, w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nie otwierać przed godz. 1015 w dniu 26.07.2017 r.”
Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
Zapytania do Konkursu mogą być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@inwestycjemiejskie.pl. Prosimy o przekazanie pytań drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Skip to content